Rådgivergruppen DNU bygger Det Nye Universitetshospital i Aarhus, danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri.

Projektet

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel og som en intuitiv orienteringshjælp for brugerne.

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby til et samlet hospitalskompleks. Det Nye Universitetshospital bliver på størrelse med en dansk provinsby. Samtidig bliver det Aarhus’ største arbejdsplads. Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen.

Projektet er foregangsprojekt for udviklingen af 'Helende Arkitektur' i sygehussektoren, bl.a. gennem anvendelsen af Evidence Based Design. Hospitalet er tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Og det vil give et betydeligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og personalets arbejdsforhold.

Formål, rammer og opdragsgiver  

Baggrund for opdraget  

Projektdata  

Projektfaser  

Projekter på eksisterende bygninger  

Gennemførelsesplan  

Entrepriser og udbud  

Design

Fremtidssikring og fleksibilitet

Behandlingsformerne i sundhedsvæsenet er i kontinuerlig rivende udvikling og hospitalsvæsenet er underlagt krav om løbende optimering og effektivisering af driften. Et væsentligt designmål er derfor, at sikre at byggeriet understøtter effektivitetsmål og behandlingsmetoder ved ibrugtagelsen i 2015 – 2018 og herefter kan imødekomme ikke kendte ændringer gennem byggeriets levetid. Vi har indarbejdet en række løsninger i projektet, der understøtter dette:

 • Typiseret, generelt anvendelig bygningsstruktur og installationssystemer
 • Væsentligt forbedrede arealstandarder for alle primære funktionsrum
 • En-sengs stuer med eget badeværelse som standard
 • Standardiserede rumtyper og standardiseret udrustning
 • Bygninger og installationer forberedt for rationel løbende ombygning og tilpasning til ændrede funktionskrav
 • Udvidelser muligt overalt i bygningsstrukturen
 • Høj forsyningssikkerhed og forsyningskapacitet
 • Bæredygtigt materialevalg og energioptimerede løsninger
 • Forberedelse til fuldautomatiserede varetransportsystemer og fulddigitaliserede bestillingsrutiner

Standardisering af rum og bygningstyper

Bygningsstrukturen er designet med høj generel anvendelighed til alle primære kliniske funktioner, med stor tilpasningsevne til ændrede funktionskrav og behandlingsmetoder, der giver økonomiske og tidsmæssige rationaler ved fremtidige ombygninger.

De primære behandlingsrum, patientrum og personalerum er designet med væsentligt forbedrede arealstandarder og med udstrakt standardisering af rumtyper, indretning og udstyrsbestykning, til højnelse af patientsikkerhed og – komfort samt understøttelse af optimerede arbejdsgange og fleksibel personalestyring.

De standardiserede løsninger understøtter tillige rationel drift og vedligeholdelse af bygningsanlæg og installationer, og står centralt i vores bestræbelser på at projektere og opføre bygningsanlægget med færrest mulig fejl og i høj udførelsesmæssig kvalitet.

Optimering af energiforbrug

Hospitalet projekteres så det opfylder BR2015 lavenergiklasse 1 og vi har udviklet en systemløsning, der reducerer energiforbruget i den løbende drift og udnytter overskudsvarmen, der generes fra bl.a. belysning og medicoteknisk udstyr til at dække kølebehovet. Systemet består af et kombineret varme- og køleproduktionsanlæg bestående af absorptionskøleanlæg, varmepumpeanlæg og frikøleanlæg suppleret med traditionel fjernvarme.

Med generel anvendelse af ventilationsanlæg med rotorvekslere står vi foran et gennembrud i Danmark. Man har hidtil antaget, at rotorvekslere giver en betydende smitterisiko/krydskontaminering. Det er nu eftervist at det ikke er tilfældet. Når de anvendes korrekt er de nøjagtig lige så sikre som alternativerne. Samtidig sparer de energi, fylder mindre, har en lavere anskaffelsespris og skaber bedre indeklima.

På initiativ af bygherren har Sundhedsstyrelsen undersøgt infektionshyppigheden af postoperative infektioner og afgivet en MTV-rapport om ventilation på operationsstuer. Heri konkluderes, at infektionshyppigheden ikke er mindre på operationsstuer med LAF. De traditionelle operationsstuer med LAF (12.000 m3/h) erstattes med konventionel ventilation med 3.600 m3/h, hvilket giver besparelser på både anskaffelse og drift af anlæggene.

Arkitektur

Det Nye Universitetshospital er formet i byens billede, fordi traditionelle byer har en kvalitet i en genkendelig struktur, der er formet i forhold til den menneskelige skala. Den traditionelle by er samtidig et eksempel på hvordan store enheder kan opdeles og gives en funktionel mangfoldighed, der har store identitetsskabende kvaliteter.

Projektet har sundhed og helbredelse som de primære mål, men integrerer forskning og undervisning samt kulturelle og kommercielle aktiviteter i en bygningsfysisk skala så omfattende, at det er tale om formgivning af en hospitalsby. Med dette arkitektoniske afset sikres netop den mangfoldighed der præger den traditionelle by, og det institutionelle miljø formindskes markant, til glæde for den enkelte patient og de ansatte.

Kunst på DNU

Kunst og design er nødvendige elementer i et helhedsorienteret, helbredende miljø for at danne lindrende og inspirerende omgivelser. Kunst og design udøver pædagogisk indflydelse, skaber identitet på et hospital, hvor folk ofte føler identitetstab, og former et smukt, engagerende og mindeværdigt sted.

Kunst og design understreger det menneskelige behov for fællesskab særligt for patient og besøgende. Men et kvalitetsbetonet arbejdsmiljø for personale, studerende og forskere vil også i høj grad blive forstærket af kunstværker og design, der, integreret i arkitekturen og landskabet, får stor betydning for hospitalets liv og hverdag.

Region Midtjylland har i samarbejde med Statens Kunstfond udarbejdet en kunststrategi for projektet, der er under implementering og der er ansat en kurator i bygherreorganisationen til at tilrettelægge dette arbejde i nært samarbejde med vores arkitekter.

Arbejdsmiljø i fokus

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er et af de største og mest komplicerede byggerier i Danmark i nyere tid. Med en ambitiøs bygherre er den systematiske integration af arbejdsmiljø fra projektering til færdigt byggeri højt prioriteret. Skal der skabes resultater, er det helt afgørende, at arbejdsmiljøhensyn integreres allerede i de tidlige faser af projekteringen.

Arbejdsmiljørigtig projektering handler om at minimere arbejdsmiljømæssige belastninger og ulykkesrisici, så der sikres et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de kommende medarbejdere og hvor de fysiske rammer understøtter nærvær, trivsel og udvikling.

Opførelsen af det nye superhospital skal ske i de sikrest mulige rammer. Målsætningen er, at byggepladsen skal være en sikker og attraktiv arbejdsplads for alle involverede parter. De gældende arbejdsmiljøregler betragtes som minimumskrav, og på flere områder er kravene højere. Med en effektiv arbejdsmiljøkoordinering vil vi kunne skabe et godt arbejdsmiljø og en effektiv forebyggelseskultur i byggefasen.

Ydelser

Rådgivningsydelser

Rådgivergruppen yder hospitalsplanlægning og fysisk planlægning samt alle arkitekt – og ingeniørydelser for byggeri, infrastruktur-, anlægs- og byggemodningsprojekter. Under udførelsen varetager Rådgivergruppen byggeledelsen, fagligt tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering.

Rådgivergruppen forestår omfattende brugerprocesser med deltagelse af repræsentanter for bygherren og driftsorganisationen, gennemfører mødeafholdelsen og sikrer at valgte løsninger og trufne beslutninger dokumenteres og bliver indarbejdet i projektmaterialet.

IKT værktøjer

I projektarbejdet anvender Rådgivergruppen de nyeste metoder og samvirkende IKT – værktøjer til dokumentation, kommunikation, programmering, projektering i bygningsinformationsmodel samt tids- og økonomistyring. Der anvendes digitalt udbud, hvor udbudsprocesserne gennemføres og dokumenteres via digital udbudsplatform.

De anvendte metoder og værktøjer er fastlagt i IKT aftale med bygherren og lever som minimum op til bips mål for standardiseret og digitaliseret informationsanvendelse i bygge- og anlægssektoren.

Unikt tværfagligt samarbejde

Alle projektmedarbejdere fra de 5 selskaber i konsortiet og underrådgiverne er samlet på vores projektkontor tæt ved byggepladsen i Skejby, hvor vi er lokaliseret sammen med bygherrens organisation.

Bemandingen for de enkelte delprojekter sammensættes med de fornødne kompetencer, sidder fysisk samlet og arbejder i de samme digitale værktøjer. Arbejdsmetoden understøtter et unikt tværfagligt samarbejde kendetegnet ved effektiv kommunikation, stor dynamik, og gensidig respekt mellem de mange fagspecialer.

Hvem er vi

Rådgivergruppen DNU I/S

Rådgivergruppen DNU I/S vandt i 2007 opgaven som gennemgående rådgiver på projektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus, danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri.

Rådgivergruppen er et konsortium dannet af 5 selskaber:

 • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
 • CUBO Arkitekter A/S
 • Alectia A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Til Rådgivergruppen er knyttet følgende underrådgivere:

 • Schønherr Landskab A/S
 • Lohfert & Lohfert AS

Rådgivergruppen arbejder tæt sammen med Region Midtjylland's Projektafdeling for Det Nye Universitetshospital på adressen Hedeager 3, 8200 Aarhus N.

Daglig ledelse og bestyrelse

Rådgivergruppens daglige ledelse består af:

 • Projektdirektør Mette Thiel
 • Udførelseschef Finn Møllgaard
 • Arkitektfaglig leder Ole Streubel
 • Projekteringschef Christian Nielsen

Bestyrelsen består af:

 • Klavs Hyttel, C. F. Møller A/S (formand)
 • Peter Dalsgaard, CUBO Arkitekter A/S
 • Jesper Mailind, Alectia A/S
 • Max Karlsson, Rambøll Danmark A/S
 • Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Organisation

Links til projektets parter

Kontakt

Rådgivergruppen DNU I/S
Herredsvej 163
DK-8200 Aarhus N
em@rg-dnu.dk

Nøglepersoner

Mette Thiel
Projektdirektør
+45 51618481
mt@rg-dnu.dk
Finn Mølgaard
Udførelseschef
+45 51611339
fim@rg-dnu.dk
Christian Nielsen
Projektleder
+45 51618942
cn@rg-dnu.dk
Ole Streubel
Arkitekt
+45 30168401
ols@rg-dnu.dk
Morten B. Nielsen
Arkitektkoord.
+45 29220832
mbn@rg-dnu.dk
Stefan Væggemose
Ingeniørkoord.
+45 27618544
shv@rg-dnu.dk
<
Kurt Egmose
Arbejdsmiljøchef
+45 30109644
kueg@rg-dnu.dk
Ole Olesen
Ingeniørkoord.
+45 41949432
oo@rg-dnu.dk
Lotte Svane
Projektleder
+45 51617600
lts@rg-dnu.dk
Jochim Kempe
Projektleder
+45 51611149
jock@rg-dnu.dk
Karl S. Iversen
Fagleder landskab
+45 20788490
ksi@rg-dnu.dk
Jette Marie Petersen
Kvalitetskoordinator
+45 30168426
jmp@rg-dnu.dk
Albert Coutant
Myndighedskoord.
+45 51617699
aec@rg-dnu.dk

Rådgivergruppen DNU I/S

Herredsvej 163
DK-8200 Aarhus N
em@rg-dnu.dk

Til toppen